1 / 2
beplayapp体育下载分类:汽车/机械/制造

德马吉数控车床排屑系统故障的诊断与维修.pdf


下载后只包含 1 个 PDF 格式的beplayapp体育下载,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

特别说明:beplayapp体育下载预览什么样,下载就是什么样。

下载所得到的文件列表
德马吉数控车床排屑系统故障的诊断与维修.pdf
beplayapp体育下载介绍:
R删旧∞d№附咖咐改装与维修
德 马 吉 数 控 车 床 排 屑 系 统 故 障 的 诊 断 与 维 修 +
焦红卫① 纪 琳②
( ①武汉软件工程职业学院机械工程系,湖北武汉430205;
( 爹武汉市第一技术学校设备科,湖北武汉430051)
摘要:针对CTx400德马吉数控车床排屑系统不工作、CRT无报警的故障现象。确定故障原因为排屑输送
机输入芯片已损坏造成。由于该芯片已停产,便对排屑输送机电气控制线路进行了改造,短接了输
入芯片回路,确保了排屑系统正常工作,为此类机床的维修提供了有益的参考。
关键词:德马吉数控车床排屑系统故障诊断与维修 电气控制线路改造
中图分类号:TG659 文献标识码:A
Chi p cI eane r s ys t em f a_| ur e’s dl agnOs i s and mai nt enance Of DMG NC t urni ng machi ne
J I AO Hongwei ①,JI Li n②
( Q) Depar t ment of Mec ha ni c al Engi neer i ng,wuhan Voc at i onal col l ege of
Sof t war e and Engi neer i ng,Wuhan 430205,CHN;
②Depar t ment of Equi pment ,wuhan t he Fi rs t Te chni c al s chool ,wuhan 43005 1,cHN)
Abst r a ct :Acc or di ng t o t he f ai l ur e phenome na i n CTX400 DMGNC t umi ng machi ne t hat t he chi p cl eane r syst em
doe s not wor k and no CRT al ar m,we f i nd t hat t he faul t i s c aus e d by t he damage of t he chi p cl eaner’ s i n-
put chi p. Bec
内容来自beplayapp体育下载www.apt-nc.com转载请标明出处.